Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Dịch vụ tư vấn thủ tục tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có hàng loạt công ty lớn nhỏ được thành lập, tuy nhiên, không phải không phải ai nào cũng nắm rõ quy trình, thủ tục và các tài liệu cần thiết để tiến hành thủ tục thành lập công ty này, do đó, cần có sự hỗ trợ từ Công ty Luật chuyên nghiệp để công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện và chính xác nhất. Vậy thành lập công ty đầu tư chứng khoán gồm những thủ tục và điều kiện nào?  Trong bài viết này, Apolo Lawyers (Hotline: 0903 419 479) sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những kiến thức nền tảng liên quan đến thủ tục thành lập công ty chứng khoán.

I. Thế nào là công ty đầu tư chứng khoán?

Theo khoản 1 Điều 114 Luật chứng khoán 2019 quy định về công ty đầu tư chứng khoán là: “quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.”

II. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư 2020. Do đó, doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề này bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện luật định, cụ thể căn cứ theo Điều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán như sau:

1. Điều kiện về vốn:

 • Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;

 • Toàn bộ tài sản công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát.

2. Điều kiện về trụ sở:

Có trụ sở làm việc cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý được sử dụng trụ sở của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm trụ sở chính.

3. Điều kiện về nhân sự:

 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quỹ do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ định.

 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có Tổng giám đốc (Giám đốc) đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán và tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

4. Điều kiện về cổ đông:

 • Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có tối thiểu 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

 • Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa 99 cổ đông. Trong đó, cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng. Trường hợp tự quản lý, cổ đông trong nước phải là tổ chức do cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm cấp phép thành lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của công ty dự kiến thành lập.

5. Điều kiện độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát:

Tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát.

6. Điều kiện góp vốn bằng tài sản:

Cổ đông được góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và phải bảo đảm.

 • Chứng khoán dự kiến góp phải theo mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của công ty; không bị hạn chế chuyển nhượng, bị đình chỉ, tạm ngừng giao dịch, hủy bỏ niêm yết; không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, bị phong tỏa hoặc là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;

 • Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được sự chấp thuận của tất cả các cổ đông và chỉ được coi là đã hoàn tất sau khi quyền sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán góp vốn đã chuyển sang công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ;

 • Giá chứng khoán góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Dịch vụ tư vấn thủ tục tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán 

III. Trình tự, thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán.

Căn cứ theo điều 267 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán như sau:

1. Trường hợp thành lập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng:

 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ về việc đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo kết quả đợt chào bán, đồng thời gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trường hợp thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

 • Sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và thực hiện phong tỏa vốn tại ngân hàng lưu ký, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại diện cổ đông gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ về việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán (đại chúng hoặc riêng lẻ), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có hiệu lực.

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Dịch vụ tư vấn thủ tục tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán 

VI. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty đầu tư chứng khoán tại Apolo Lawyers

Apolo Lawyers là công ty luật uy tín tại TP. Hồ Chí Minh với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý dày dạn kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Theo đó, chúng tôi tự tin trở thành đối tác pháp lý đáng tin cậy trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp;

 • Tư vấn chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp cho hoạt động doanh nghiệp;

 • Tư vấn cách đặt tên, đăng ký nhãn hiệu (nếu có);

 • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;

 • Tư vấn thủ tục góp vốn, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn;

 • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan;

 • Soạn và nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Nhận mã số thuế/mã số doanh nghiệp/mã số xuất nhập khẩu;

 • Đăng ký khắc con dấu tròn cho Công ty;

 • Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;

 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp;

 • Thông báo đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp​.

Quý khách hàng nếu có nhu cầu trong việc tư vấn, hỗ trợ các thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Apolo Lawyers qua email: contact@apolo.com.vn hoặc số điện thoại: 0903.419.479  để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư

>>> Xem thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

APOLO LAWYERS

Thành lập doanh nghiệp, công ty trong nước

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon