Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. Hãy cùng Apolo Lawyers tìm hiểu về Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua bài viết dưới đây. Nếu cần hỗ trợ Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 0903.419.479.

I. Hồ sơ thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, hồ sơ thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, gồm ít nhất 01 trong các tài liệu sau:

  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

  • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trong trường hợp pháp luật quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi);

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (trong trường hợp nhà đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);

 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)

Dịch vụ luật sư Apolo Lawyers

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

II. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

 • Đề xuất dự án đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trong trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

III. Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 và khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi số 03/2022/QH15 thì nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm những nội dung sau:

 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có);

 • Đánh giá nhu cầu sử dụng đất;

 • Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 • Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

 • Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

 • Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị;

 • Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Dịch vụ luật sư Apolo LawyersThủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

IV. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được quy định ở các mục trên được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bước 2: Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Bước 3: Tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định để trình Chính phủ.

Bước 4: Lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương

Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Bước 5: Xem xét, thông qua nghị quyết

Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư

2. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được quy định ở các mục trên được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Lấy ý kiến thẩm định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước.

Bước 3: Gửi ý kiến thẩm định

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định

Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 5: Xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên thì Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án

3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được quy định ở các mục trên được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 2: Gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước.

Bước 3: Gửi ý kiến thẩm định

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Lập báo cáo thẩm định

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5: Chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hãy liên hệ địa chỉ email: contact@apolo.com.vn hoặc Hotline - 0903.419.479 nếu Quý khách có bất kỳ khó khăn, thắc mắc để được Luật sư của Công ty Luật Apolo Lawyers tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn đồng hành và mang đến cho Quý khách hàng những kết quả tốt nhất một cách nhanh chóng và uy tín nhất.

>>> Xem thêm: Dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư

>>> Xem thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

APOLO LAWYERS

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Đăng ký nhận tin
Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS
icon_email
phone-icon